xxx

Quality Biltong

Beef Biltong Bulk

Barcode:          N/A
Stock Code:     PD013
Packaged:       2kg 

Beef Biltong – Sliced 50g

Barcode:         6004082001171
Stock Code:     PD014
Packaged:        10 x 50g

Beef Biltong Sticks

Barcode:          N/A
Stock Code:     PD019
Packaged:       2kg (Original)

Beef Biltong Sticks 50g

Barcode:          6004082001188
Stock Code:     PD023
Packaged:        10x50g

Beef Biltong Sticks – Chilli

Barcode:          N/A
Stock Code:     PD010
Packaged:       2kg 

Beef Biltong Sticks 50g

Barcode:         6004082001195
Stock Code:     PD024
Packaged:       10 x 50g (Chilli)

Droëwors Parcel

Barcode:      6004082000020
Stock Code: PD074
Packaged:   40 Sticks per parcel

Beef Droewors 50g

Barcode:          6004082000006
Stock Code:     PD073
Packaged:        10 x 50g

Beef Droewors Original

Barcode:          N/A
Stock Code:     PD075
Packaged:       2kg